Βουλευτική Ασυλία:Ετσι καλύπτουν ο ένας τον άλλον στη Βουλή για προσωπικές τους υποθέσεις!

Amplify’d from www.stopcartel.info
Καταδίκη -σταθμός της Ελλάδας από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την άρνηση της άρσης της βουλευτικής Ασυλίας.Υπόθεση Συγγελίδη.όλη η απόφαση.Γιατί κρύβουν την ταυτότητα της βουλευτίνας που κάλυψαν.. Γιατί τα ελληνικά ΜΜΕ απέκρυψαν την θεμελιώδη αυτή απόφαση σταθμό,καταδίκη του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος της..μεταπολίτευσης..
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ
(Προσφυγή
αριθ. 24895/07)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Η
παρούσα απόφαση θα καταστεί οριστική
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
από το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης. Μπορεί
να υποστεί τυπικές διορθώσεις.
Στην
υπόθεση Συγγελίδης κατά Ελλάδας,
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

1.
Κηρύσσει
κατά
πλειοψηφία την προσφυγή παραδεκτή.

2.
Αποφαίνεται
με έξι ψήφους
έναντι μίας ότι υπήρξε παραβίαση του
άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης.

3.
Αποφαίνεται
ομόφωνα ότι
δε συντρέχει λόγος να εξετάσει χωριστά
την αιτίαση την ελκόμενη από το άρθρο
14 της Σύμβασης.

4.
Αποφαίνεται,
με πέντε
ψήφους έναντι δύο,

α)
ότι το εναγόμενο Κράτος οφείλει να
καταβάλει στον προσφεύγοντα, μέσα σε
τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία
η απόφαση θα καταστεί τελεσίδικη σύμφωνα
με το άρθρο 44 § 2 της Σύμβασης, 12.000 (δώδεκα
χιλιάδες) ευρώ για ηθική βλάβη, πλέον
οποιουδήποτε ποσού που μπορεί να
οφείλεται ως φόρος, και 7.000 (επτά χιλιάδες)
ευρώ για έξοδα και δικαστική δαπάνη,
πλέον οποιουδήποτε ποσού μπορεί να
οφείλει ο προσφεύγων ως φόρο,

β)
ότι, από τη λήξη της τρίμηνης αυτής
προθεσμίας και μέχρι την καταβολή, τα
ποσά αυτά θα προσαυξηθούν με τόκους
υπολογιζόμενους με επιτόκιο ίσο με το
επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο θα ισχύει
κατά την εν λόγω περίοδο, προσαυξημένο
κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες.

5.
Απορρίπτει
ομόφωνα το
αίτημα δίκαιης ικανοποίησης κατά τα
λοιπά.

Συντάχθηκε
στη αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια
κοινοποιήθηκε εγγράφως στις 11 Φεβρουαρίου
2010, κατ’εφαρμογή του άρθρου 77 §§ 2 και
3 του κανονισμού.

(υπογραφή)
(υπογραφή)

Soren
Nielsen Nina Vajic

Γραμματέας
Πρόεδρος

Στην
παρούσα απόφαση έχει επισυναφθεί,
σύμφωνα με τα άρθρα 45 § 2 της Σύμβασης
και 74 § 2 του κανονισμού, η έκθεση της
αποκλίνουσας γνώμης του δικαστή Φλογαΐτη.

(ακολουθούν
δύο μονογραφές)

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΦΛΟΓΑΪΤΗ

Δε
συμφωνώ με την πλειοψηφία στην παρούσα
υπόθεση. Κατανοώ ότι υφίστανται σημαντικά
νομολογιακά προηγούμενα σε περιπτώσεις
όπου κατατέθηκαν δηλώσεις παράστασης
πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες
ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύω ωστόσο
ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής
ποινικής διαδικασίας με εμποδίζουν από
το να δεχθώ ότι η επίδικη διαδικασία
ήταν από τη φύση της αστική και, συνεπώς,
από το να καταλήξω ότι το άρθρο 6 § 1 έχει
εφαρμογή.

Σύμφωνα
με το ελληνικό ποινικό δίκαιο, μία
ποινική δίκη έχει εξ ολοκλήρου δημόσιο
χαρακτήρα: ο εισαγγελέας είναι εκείνος
που αποφασίζει ποιον να συλλάβει,
ασκούνται διώξεις στο όνομα του δημοσίου
συμφέροντος, και είναι ευθύνη του
εισαγγελέα η εισαγωγή μίας υπόθεσης
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου κατά
ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτο για
παραβίαση του νόμου. Η ποινική δίκη
γίνεται ως εκ τούτου ανάμεσα στον
εκπρόσωπο του δημοσίου συμφέροντος και
τον κατηγορούμενο.

Όταν
το «θύμα» ενός εγκλήματος επιθυμεί να
παρέμβει στη διαδικασία, μόνο ένας
θεσμός του επιτρέπει να συμμετάσχει
επισήμως στην ποινική δίκη: η αστική
αγωγή.

Ο
πολιτικώς ενάγων που αξιώνει αποζημίωση
συμμετέχει στην ποινική δίκη με πρόσχημα
τη διεκδίκηση αποζημίωσης για τη ζημία
που υπέστη. Στην πραγματικότητα, επιδιώκει
να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου
παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως το άτομο
που υπέφερε ως αποτέλεσμα του εγκλήματος
και που επιδιώκει να αποκαλύψει την
αλήθεια. Άλλως ειπείν, ζητώντας από το
ποινικό δικαστήριο να του επιδικάσει
αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, ο
πολιτικώς ενάγων στην πραγματικότητα
επιζητεί την αναγνώριση του βασάνου
του από τις δημόσιες αρχές και την
απονομή δικαιοσύνης προς όφελός του.
Τούτο θα συμβεί μόνο αν ο κατηγορούμενος
κριθεί ένοχος για το έγκλημα με απόφαση
του δικαστηρίου. Επιπλέον, η ικανοποίηση
των αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος
που απορρέουν από το έγκλημα αποτελεί
στοιχείο του δημόσιου σκοπού της ποινικής
ποινής αφού όχι μόνο παρέχει επανόρθωση
για τον πολιτικώς ενάγοντα αλλά είναι

ομοίως
σημαντική για την αποκατάσταση της
ζημίας που προκλήθηκε στην κοινωνία
1.

Η
συμμετοχή του πολιτικώς ενάγοντα που
αξιώνει αποζημίωση στην ποινική δίκη
ομοίως συμβάλει στην επίτευξη μίας
καλύτερης διάγνωσης της προσωπικότητας
του κατηγορουμένου και σε μία μεγαλύτερη
αποσαφήνιση τόσο των ψυχολογικών
συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε το
έγκλημα όσο και των συνεπειών του. Όταν
λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες,
τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να εκτιμήσουν
καλύτερα το επίπεδο ευθύνης του
κατηγορούμενου και την προσήκουσα
ποινή
2.
Η παρουσία του πολιτικώς ενάγοντος
είναι ομοίως αναγκαία προκειμένου τα
δικαστήρια ή οι δημόσιες αρχές να κινούν
με ταχύτητα τις ποινικές διαδικασίες
3.

Το
επιχείρημα ότι σκοπός του πολιτικώς
ενάγοντα στην ποινική διαδικασία είναι
να διασφαλίσει την ποινική καταδίκη
του κατηγορουμένου ομοίως ενισχύεται
από το γεγονός ότι α) το ποσό που αξιώνει
ο πολιτικώς ενάγων ως αποζημίωση είναι
πολύ μικρό, 10 ή 20 ευρώ, και συνήθως
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισάγει
την υπόθεση ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων για μεγαλύτερη αποζημίωση,
και
4 β)
η ποινική διαδικασία επιτρέπει στο θύμα
να συμμετάσχει στην ποινική δίκη και
να προσπαθήσει να διασφαλίσει την
καταδίκη του κατηγορούμενου χωρίς να
αξιώσει αστική αποζημίωση. Πιο
συγκεκριμένα, τούτο είναι δυνατό σε
περιπτώσεις όπου i) υπεύθυνος για την
καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που
προκλήθηκε από το έγκλημα είναι κάποιος
τρίτος και όχι ο κατηγορούμενος, ii) οι
δημόσιες αρχές ασκούν αστική αγωγή για
ένα έγκλημα που σχετίζεται με φόρους
και δασμούς, iii) o εισαγγελέας ασκεί έφεση
κατά της πρωτόδικης απόφασης, και γ) η
διαδικασία δήλωσης παράστασης πολιτικής
αγωγής είναι απλουστευμένη καθώς αυτή
μπορεί να γίνει προφορικά στην πορεία
της δίκης, μπορεί να διορισθεί δικηγόρος,
η πολιτική αγωγή καλείται να εμφανισθεί
ενώπιον του δικαστηρίου και έχει το
δικαίωμα ακρόασης.

1
Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Η πολιτική
αγωγή στην ποινική δίκη (στην ελληνική
γλώσσα), Σάκκουλας, 1982, σελ. 13-37.

2
Ν. Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις
έννοιες της ποινικής δίκης (στην ελληνική
γλώσσα), Σάκκουλας 1994, σελ. 70.

3
Α. Καρράς, Ποινικό Δικονομικό
Δίκαιο (στην ελληνική γλώσσα), 3
η
έκδοση, Σάκκουλας, 2007, σελ.
429-52.

4
Ι. Καραγιαννάκος, Ποινική
Δικονομία (στην ελληνική γλώσσα), 3
η
έκδοση, 2005, Α. Παπαδαμάκης,
Ποινική Δικονομία (στην ελληνική γλώσσα),
Σάκκουλας, 2008, σελ. 158-193, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη,
supra.

5
Α. Παπαδαμάκης, supra.

Ο
ρόλος της πολιτικής αγωγής στην ποινική
διαδικασία ως «ιδιώτη» εισαγγελέα
ομοίως επιβεβαιώνεται από το γεγονός
ότι ακόμα κι αν ο κατηγορούμενος προσφέρει
στον πολιτικώς ενάγοντα ολόκληρο το
ποσό της αποζημίωσης που αξιώνει πριν
την έναρξη της ποινικής δίκης, ο ενάγων
μπορεί να αρνηθεί αυτή την προσφορά και
να επιμείνει στη συμμετοχή του στην
ποινική διαδικασία προκειμένου να
συνδράμει το δικαστήριο στη διασφάλιση
της καταδίκης. Το ίδιο ισχύει όταν η
πολιτική αγωγή υποβάλλει την αξίωση
της για αποζημίωση δημοσίως μετά την
έναρξη της δίκης, αλλά ο ενάγων διατηρεί
το δικαίωμά του να συμμετέχει στην
ποινική δίκη ως πολιτική αγωγή (βλέπε
απόφαση αριθ. 1/1997 της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου)
5.

Τέλος,
η πολιτική αγωγή, εφόσον επιθυμεί
πραγματικά να αποζημιωθεί, θα υποβάλει
την υπόθεσή της ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων και ενώπιον των εν λόγω
δικαστηρίων θα ικανοποιηθεί το αστικό
δικαίωμα. Πράγματι, ο εξ ολοκλήρου
ποινικός χαρακτήρας της ποινικής
διαδικασίας αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι τα πολιτικά δικαστήρια,
όταν αποφαίνονται επί της ίδιας υπόθεσης,
δε δεσμεύονται νομικά από τις διαπιστώσεις
του ποινικού δικαστηρίου και η αστική
διαδικασία είναι ανεξάρτητη.

Για
τους λόγους αυτούς, καταλήγω ότι η
παρούσα υπόθεση έπρεπε να έχει απορριφθεί
ως απαράδεκτη.

Ακριβής
μετάφραση του συνημμένου

εγγράφου
από τα αγγλικά.

Αθήνα,
23 Μαρτίου 2010.

Ο
μεταφραστής

Αλέξανδρος
Πετρουτσόπουλος

Read more at www.stopcartel.info

 

Advertisements